Јавна набавка број: ЈНМВ-01-1.1.4/2015

На основу члана 57, и 60. а у вези са чланом 39. Закона о Јавним набавкама (Сл.гл.РС.бр.124/12) ЈКП ”Моравац” Мрчајевци објављује:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

1.1.        Подаци о наручиоцу

               Назив наруциоца: ЈКП „Моравац“

               Адреса: Милоја Стојановића бб,32210 Мрчајевци

               Пиб: 100483147

               Матични број: 07298269

               Шифра делатности : 3600

               Број рачуна: 155-1280-50

               Интернет адреса:www.jkpmoravac.rs

           

           

1.2. Подаци о врсти поступка јавне набавке:

                        Јавна набавка добара спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности облоковано у четири партије у складу са чланом 39.Закона о јавним набавкама ( „Сл.гласник РС“,бр.29/13,31/13 и 33/13) и Одлуком о покретању поступка број 143од  11.03.2015.године.

 

            1.3. Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке је:

-Партија 1. резервни делова за Лада Нива

-Партија 3. резервни делови за возило Дачија 1.6 Пикап

-Партија 11. резервни делови за ИЦБ-3ЦХ

-Партија 12. пнеуматици

ознака из општег речника набавки: 343300000

 

ПРЕУЗМИТЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

ПРЕЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ