ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

ЈКП”МОРАВАЦ”                                                                  Образац 12

Милоја Стојановића бб

32210 Мрчајевци

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ

                       АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

                              За период од 01.01.2016.године до 31.03.2016. године

 

 

                                                           Чачак, 26.04.2016.година

 

 

 I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословноо име:                      Јавно комунално предузеће “Моравац” Мрчајевци

Седиште:                                 Милоја Стојановића бб

Претежна делатност:             Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број:                        07298269

ПИБ:                                       100483147

Надлежно министарство:      Министарство грађевине,

                                                 Министарство привреде  

Делатности јавног предузећа су:

Изградњом водовода у селима Мрчајевци и Доња Горевница 1970. године, може се сматрати почетком рада овог предузећа. Производња и дистрибуција воде, као и одржавање водовода одвија се у оквиру Месне Заједнице Мрчајевци. Такође се и организовање пијаца и чишћење варошице Мрчајевци врши од стране ове Месне Заједнице. Све вићи обим посла и потреба за квалитетнијим услугама доводе од оснивања Комуналне Радне Организације. 1981. године формира се Комунална Радна Организација ”Моравац” Мрчајевци. Јавно комунално предузеће за водовод, одржавање чистоће  пијаца ”Моравац” Мрчајевци основано је Одлуком о организовању јавног комуналног предузећа ”Моравац” Мрчајевци (”Службени лист општине Чачак” број 9/89 и 2/92), а која је Одлуком о организовању Јавног комуналног предузећа ”Моравац” Мрчајевци (”Службени лист општине Чачак” број 2/2001 и ”Сл.лист града Чачка” бр.15/2009), усаглашена са Законом о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (”Службени гласник РС”, број 25/2000). Оснивање Јавног предузећа је уписано у регистар Трговинског суда у Чачку, регистарски уложак 1-69-00, решење ФИ 72/02 од 19.09.2002. године а преведено је у Регистар привредних субјеката у Агенцији за привредне регистре решењем  бр. БД23669/2005, од 20.06.2005.годин.

Предузеће послује под именом:

Јавно комунално предузеће ”Моравац” Мрчајевци

                 Скраћено пословно име предузећа је: ЈКП ”Моравац” Мрчајевци.

Делатности јавног комуналног предузећа ”Моравац” Мрчајевци:

       Претеђна делатност јавног  предузећа:

–          3600 – Сакушљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Јавно предузеће поред претежне делатности обања и делатност:

–          3811 – Сакупљање отпада који није опасан

–          0161 – Изграња путева и аутопутева

–          4291 – Изградња хидротехничких објеката

–          4399 – Остали непоменути специфични грађевински радови

–          4941 – Друмски превоз терета

–          8130 – Услуге уређења и одржавања околоине

–          4789 – Трговина на мало на тезгама и пијацама

–          5210 – Складиштење

–          0812 Експлоатација шљунка и песка

–          8110 Услуге одржавања објеката

–          8129 Услуге осталог чишћења

Јавно предузеће може, без уписа у судски регистар, да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, ако за те делатности испуњава услове прописане законом, а које су утврђене Статутом.

            Годишњи програм пословања за 2016. годину је усвојен на седници Скупштине ГрадаЧачка бр.06-227/15-1  одржаној дана  25.28.29. децембар 2015. године, 11.12.јануар 2016. године.

 

 

II.ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

 

1.БИЛАНС УСПЕХА

 

АОП-1001 ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ -обухвата приходе воде, чишћења снега, одржавања јавних површина, чишћења смећа, приход од прикључака, пијачарине, одржавања локалних и некатегорисаних путева, прихода од закупнина, субвенција и услуга трећим лицима.

Ови приходи су остварени у  индексом 92,27 у односу на планиране.

 

АОП-1009-ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА-остварени су индексом 92,65 у односу на планиране.

 

АОП-1017- ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ-обухватају приходе од закупа пословне опреме – тезге, закупа земљиштаи мањи су у односу на планиране због смањеног обима посла на зеленој пијаци.

 

АОП-1018-  ПОСЛОВНИ РАСХОДИ -мањи су  у односу на планиране  из раазлога одступања трошкова материјала,трошкова горива и енергије,трошкова производних услуга . Сви ови трошкови због рационализације и ушеда у пословању су остварени у мањем износу.

 

АОП-1023- ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА- су мањи у односу на планиране због рационализације

 

АОП-1024- ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ су мањи у односу  на планиранезбог смањеног обима посла на пословима одржавања путева.

 

АОП-1025- ЛИЧНИ РАСХОДИ су остварени индексом 90,66 у односу на планиране.

 

АОП-1026-ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА су мањи у односу на планиране због рационализације и смањеног обима посла.

 

АОП-1029- НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ су мањи у односу на планиране због рационализације.

 

АОП-1030- ПОСЛОВНИ ДОБИТАК  је већи у односу на планиран. Пословни добитак се односи на пословни резултат као разлика пословних прихода и пословних расхода који је остварен у већем износу од плана.

 

АОП-1051- РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА – се однсе на исправку потраживања од купаца старијих од 60 дана и ови расходи су настали из разлога повећане наплате текућег дуга у односу утжена потраживања.

 

АОП-1053- ОСТАЛИ РАСХОДИ – односе се на директне отписе потраживања корисника воде чија потраживања се отписују по налогу комисије.

 

АОП-1054- ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА- остварен је у већем износу у односу на планиран из разлога смањених трошкова и рационализацији у трошењу средстава.

 

АОП-1064- НЕТО ДОБИТАК- остварен је у већем износу у односу на планиран из разлога смањених трошкова и рационализацији у трошењу средстава.

 

2.БИЛАНС СТАЊА

 

АОП-002- СТАЛНА ИМОВИНА-обухвата укупну вредност имовине која се односи на вредност земљишта, грађевинских објеката и опреме. Остварена вредност је мања од планиране због обрачунате амортизације за овај квартал.

 

АОП-010- НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА- је остварен у мањем износу од плана из претходно наведених разлога.

 

АОП-013-ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА- су остварени у мањем износу од плана из разлога што није извршена планирана набавка опреме у овом кварталу.

 

АОП-043- ОБРТНА ИМОВИНА- обухвата  вредност материјала, резервних делова и ситног инвентара, плаћене авансе, вредност потраживања и готовну. Податак на овом аопу је остварен у већем износу од плана из разлога због  готовине у овом кварталу која је знатно већа у односу на план.

 

АОП-051- ПОТРАЖИВАЊЕ ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ-  обухвата потраживања по основу продаје услуга  правним и физичким лицима. Остварено је мање потраживање од плана из разлога стварања мањих обавеза купаца.

АОП- 056- КУПЦИ У ЗЕМЉИ-  обухвата потраживања од купаца (правних и физичких лица). Остварена је мања вредност од плана из разлога смањених обавеза купаца.

 

АОП-0401- КАПИТАЛ- обухвата стање капитала на дан 31.03.2016 године. Остварен је у већем износу од плана из разлога остварења већег нето добитка за овај временски период.

 

АОП-0424- ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ-  обухвата податак за резервисање за отпремнине.

 

АОП-0442- КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ- се односе на обавезе према добављачима и примљеним авансима.

 

AOP-0451-ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА- се односе на обавезе за набавку електричне енергије, горива, резервних делова за водовод и остале трошкове везане за пословање предузећа.

 

АОП-0456- ДОБАВЉАЧИ У ЗЕМЉИ- је исказан податак у мањем износу од плана из разлога измирених обавеза према добављачима.

 

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

 

АОП-3001- Приливи готовине из пословне активности-  обухвата приливе готовине од продаје производа и услуга корисника. Исказани податак је остварен у мањем износу од плана из разлога смањене наплате.

 

АОП-3005- Одливи готовине из пословне активности-  обухвата извршена плаћања за измирење обавеза према добављачима. Остварен је мањи одлив од плана из разлога мањих обавеза од планираних.

 

АОП-3007- Зараде, накнадеје остварен одлив средстава према у мањем износу од плана шзбог одласка једног радника у пензију.

 

АОП-3010- Одливи по основу јавних приходасе односе на одлив средтава за уплату у Буџет по основу умањења зарада од 10%, за уплату пдв-а по основу фактурисања, обавезе за порез на имовину, таке суду и др.

 

АОП-3012- Нето прилив готовинепреставља разлику између прилива готовине из пословних активности и одлива готовине из пословних активности и они су већи од планираног.

 

АОП-3040-Свега прилив готовине-исказани податак је остварен у мањем износу од плана из разлога смањене наплате застарелих потраживања корисника услуга.

 

АОП-3041Свега одлив готовине-исказани   податак је остварен  у мањем износу од плана из разлога мањих обавеза од планираних.

 

4.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови исплате зарада су у мањем износу од планираних због одласка једног радника у пензију.

Трошкови накнаде за исплату по уговору о делу су остварени 100% у односу на план за једног радника.

 Трошкови за чланове надзорног одбора су остварениу мањем износу од плана из разлога што се накнада за рад члановима исплаћује у висини од 60% укупне накнаде за текући месец до усвајања извештаја о пословању када се исплаћује разлика од 40% као и због 1 члана мање од планираног

 

5.ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У овом кварталу је дошло до смањења броја запослених за једног радика због одласка у пензију.

 

6.КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Предузеће  у овом временском периоду није имало повећање цене услуга.У примени су цене услуга добијене у децембру месецу 2013. године саглашноћу Скупштине Града Чачка.

 

7.СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Усвојеним Планом и програмом пословања за 2016. годину предузеће није планирало субвенције и приходе из буџета у овом кварталу.

 

8.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У оквиру ове табеле планирана средстваза за  трошкове репрезентације су остварена у мањемизносу од плана због рационализације истих.

Остварени трошкови солидарне помоћи су остварени у мањемизносу од јер није било потребе за овим давањима.

Планирана средства за отпремнине исплаћена су за једног радника због одласка у пензију.

 

9.ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У овом временском периоду предузеће није имало извршене инвестиције нити одлив средстава .

 

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

 

На основу анализе свих параметара у пословању предузећа како прихода и расхода тако и других спољних фактора закључујемо да је потребно и даље вршити рационализацију свих трошкова како би остварили што боље пословање у наредном периоду. Предузеће мора предузетисве активности на повећању наплате застарелих потраживања,омогућити сигурну ликвидност предузећа као и  измирењесвојих обавеза. На овај начин ће предузеће наставити да послује  и омогућиће повећање укупног капитала.

 

Датум:26.04.2016. године           

ЈКП “МОРАВАЦМрчајевци        

 

 

                                                                                      Д и р е к т о р  

Драгица Вујанић дипл.ецц