ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА до 30.09.2016.

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ

АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За периодод 01.01.2016.године до 30.09.2016. године

 

 I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословнооиме:                      Јавнокомуналнопредузеће “Моравац” Мрчајевци

Седиште:                                 Милоја Стојановића бб

Претежнаделатност:             Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матичниброј:                        07298269

ПИБ:                                       100483147

Надлежноминистарство:      Министарствограђевине,

                                                 Министарство привреде  

Делатностијавногпредузећасу:

Изградњом водовода у селима Мрчајевци и Доња Горевница 1970. године, може се сматрати почетком рада овог предузећа. Производња и дистрибуција воде, као и одржавање водовода одвија се у оквиру Месне Заједнице Мрчајевци. Такође се и организовање пијаца и чишћење варошице Мрчајевци врши од стране ове Месне Заједнице. Све вићи обим посла и потреба за квалитетнијим услугама доводе од оснивања Комуналне Радне Организације. 1981. године формира се Комунална Радна Организација ”Моравац” Мрчајевци. Јавно комунално предузеће за водовод, одржавање чистоће  пијаца ”Моравац” Мрчајевци основано је Одлуком о организовању јавног комуналног предузећа ”Моравац” Мрчајевци (”Службени лист општине Чачак” број 9/89 и 2/92), а која је Одлуком о организовању Јавног комуналног предузећа ”Моравац” Мрчајевци (”Службени лист општине Чачак” број 2/2001 и ”Сл.лист града Чачка” бр.15/2009), усаглашена са Законом о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (”Службени гласник РС”, број 25/2000). Оснивање Јавног предузећа је уписано у регистар Трговинског суда у Чачку, регистарски уложак 1-69-00, решење ФИ 72/02 од 19.09.2002. године а преведено је у Регистар привредних субјеката у Агенцији за привредне регистре решењем  бр. БД23669/2005, од 20.06.2005.годин.

Предузеће послује под именом:

Јавно комунално предузеће ”Моравац” Мрчајевци

                 Скраћено пословно име предузећа је: ЈКП ”Моравац” Мрчајевци.

Делатности јавног комуналног предузећа ”Моравац” Мрчајевци:

       Претеђна делатност јавног  предузећа:

–          3600 – Сакушљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Јавно предузеће поред претежне делатности обања и делатност:

–          3811 – Сакупљање отпада који није опасан

–          0161 – Изграња путева и аутопутева

–          4291 – Изградња хидротехничких објеката

–          4399 – Остали непоменути специфични грађевински радови

–          4941 – Друмски превоз терета

–          8130 – Услуге уређења и одржавања околоине

–          4789 – Трговина на мало на тезгама и пијацама

–          5210 – Складиштење

–          0812 Експлоатација шљунка и песка

–          8110 Услуге одржавања објеката

–          8129 Услуге осталог чишћења

Јавно предузеће може, без уписа у судски регистар, да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, ако за те делатности испуњава услове прописане законом, а које су утврђене Статутом.

            Годишњипрогрампословањаза 2016. годинујеусвојенаседнициСкупштинеГрадаЧачка бр.06-227/15-1  одржаној дана  25.28.и 29. децембар 2015. године, 11. и 12.јануар 2016. године.

 

II.ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

 

1.БИЛАНС УСПЕХА

 

АОП-1001 ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ -обухватаприходеводе, чишћења снега, одржавања јавних површина, чишћења смећа, приход од прикључака, пијачарине, одржавања локалних и некатегорисаних путева, прихода од закупнина, субвенција и услуга трећим лицима.

Овиприходисуостварениу  индексом  93,21у односу на планиране.

 

АОП-1009-ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА-остварени су индексом 94,45 у односу на планиране.

 

АОП-1017-ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ-обухватајуприходеодзакупа пословне опреме – тезге, закупа земљиштаи мањи су у односу на планиране због смањеног обима посла на зеленој пијаци. Остварени су индексом 78,57.

 

АОП-1018-  ПОСЛОВНИ РАСХОДИ -мањи су  уодносна планиранеизраазлогаододступањатрошковаматеријала,трошковагорива и енергије,трошковапроизводних услуга . Свиовитрошковизбограционализације и уштеда у пословањусуостварени у мањемизносу.

 

АОП-1023-ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА- су мањи у односу на планиране због рационализације

 

АОП-1024-ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ сумањени суу односу  на планиранезбог рационализације

 

АОП-1025-ЛИЧНИ РАСХОДИ су остварени индексом 95,49 у односу на планиране.

 

АОП-1026- ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА су остварени индексом 100,19 у односу на планиране.

 

АОП-1029- НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ су мањи у односу на планиране због рационализације.

 

АОП-1030- ПОСЛОВНИ ДОБИТАК  је већи у односу на планиран. Пословни добитак се односи на пословни резултат као разлика пословних прихода и пословних расхода који је остварен у већем износу од плана.

 

АОП-1051- РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА – се однсе на исправку потраживања од купаца старијих од 60 дана и ови расходи су настали из разлога повећане наплате текућег дуга у односу утжена потраживања.

 

АОП-1053- ОСТАЛИ РАСХОДИ – односе се на директне отписе потраживања корисника воде,чија потраживања се отписују по налогу комисије.Мањи су за 47,47 у односу на планиране.

 

АОП-1054-ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА- остварен је увећем износу у односу на планиран из разлога смањених трошкова и рационализације у трошењу средстава.Остварени су у већем износу за 647,87 у односу на план.

 

АОП-1064- НЕТО ДОБИТАК- остварен је у већем износу у односу на планиран из разлога смањених трошкова и рационализацији у трошењу средстава.

 

2.БИЛАНС СТАЊА

 

АОП-002- СТАЛНА ИМОВИНА-обухвата укупну вредност имовине која се односи на вредност земљишта, грађевинских објеката и опреме.Остварена вредност је мања од планиране због обрачунате амортизације за овај квартал.

 

АОП-010- НЕКРЕТНИНЕ,ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА- је остварен у мањем износу од плана из претходно наведених разлога.

 

АОП-013-ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА- су остварени у мањем износу од плана из разлога што није извршена планирана набавка опреме у овом кварталу.

 

АОП-043- ОБРТНА ИМОВИНА- обухвата  вредност материјала, резервних делова и ситног инвентара, плаћене авансе, вредностпотраживања и готовну.Податак на овом АОП-у је остварен у већем износу од плана из разлога због  готовине у овом кварталу која је знатно већа у односу на план.

 

АОП-051- ПОТРАЖИВАЊЕ ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ-  обухвата потраживања по основу продаје услуга  правним и физичким лицима. Остварено је индексом 61,00.

АОП- 056-КУПЦИ У ЗЕМЉИ-  обухвата потраживања од купаца(правних и физичких лица).Остварен је индексом 61,00.

АОП-0401- КАПИТАЛ- обухвата стање капитала на дан 30.09.2016 године.Остварен је у већем износу од плана из разлога остварења већег нето добитка за овај временски период. Остварено је индексом 104,25.

 

АОП-0424- ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ-  обухвата податак за резервисање за отпремнине.

 

АОП-0442- КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ- се односе на обавезе према добављачима и примљеним авансима.

 

AOP-0451-ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА- се односе на обавезе за набавку електричне енергије, горива, резервних делова за водовод и остале трошкове везане за пословање предузећа.

 

АОП-0456-ДОБАВЉАЧИ У ЗЕМЉИ- је исказан податак у мањем износу од плана из разлога измирених обавеза према добављачима.

 

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

 

АОП-3001- Приливи готовине из пословне активности-обухвата приливе готовине од продаје производа и услуга корисника.Исказани податак је остварен у већем износу од плана из разлога повећане наплате.

 

АОП-3005-Одливи готовине из пословне активности-  обухвата извршена плаћања за измирење обавеза према добављачима.Остварен је мањи одлив од плана из разлога мањих обавеза од планираних.

 

АОП-3007-Зараде,накнадеје остварен одлив средстава према у мањем износу од плана због одласка једног радника у пензију.

 

АОП-3010-Одливи по основу јавних приходасе односе на одлив средтава за уплату у Буџет по основу умањења зарада од 10%,за уплату пдв-а по основу фактурисања, обавезе за порез на имовину, таке суду и др.

 

АОП-3011-Нето прилив готовинепреставља разлику између прилива готовине из пословних активности и одлива готовине из пословних активности и они су већи од планираног.

 

АОП-3040-Свега прилив готовине-исказани податак је остварен у већем износу од плана из разлога повећане наплате застарелих потраживања корисника услуга.

 

АОП-3041Свега одлив готовине-исказани   податак је остварен  у мањем износу од плана из разлога мањих обавеза од планираних.

 

4.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошковиисплатезарадасу у мањемизносуодпланиранихзбог одласка једног радника у пензију.

Трошковинакнадезаисплатупоуговоруо делу су остварени 100% у односу на план за једног радника.

Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима мањи су од планираних из разлога што планирани радник није ангажован у планираном периоду од 01.04.2016.год. већ од 01.06.2016.године

Трошкови за јавне радове нису планирани из разлога што је конкурс за јавне радове расписан у другом кварталу 2016.године и због тога нису могли да се планирају у Програму пословања.

Трошковизачлановенадзорногодборасуостварени у мањемизносуодпланаизразлогаштосенакнадазарада члановимаисплаћује у висиниод 60% укупненакнадезатекућимесецдоусвајањаизвештаја о пословањукадасеисплаћујеразликаод 40% као и због 1 чланамањеодпланираног

 

5.ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У овом кварталу ангажован је 1 радник на привремени и повременим пословима и 7 радника на привременим и повременим пословима – Јавни радови.

 

6.КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Предузеће  уовомвременскомпериодунијеималоповећањецена услуга.У применису цене услуга добијене у децембру месецу 2013. године саглашноћу Скупштине Града Чачка.

 

7.СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

УсвојенимПланом и програмомпословањаза 2016.годинупредузећенијепланиралосубвенције и приходеизбуџетау овом кварталу.

 

8.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У оквируоветабелепланирана средстваза трошковерепрезентацијесуостварена у мањемизносуодпланазбог рационализације истих.

Остваренитрошковисолидарнепомоћисуостварени у мањемизносујер није било потребе за овим давањима.

Планирана средства за отпремнине исплаћена су за једног радника због одласка у пензију.

 

9.ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У овомвременскомпериодупредузећенијеималоизвршенеинвестицијенитиодливсредстава .

 

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

 

Наосновуанализесвихпараметара у пословањупредузећакакоприхода и расходатако и другихспољнихфакторазакључујемодајепотребно и даљевршитирационализацијусвихтрошковакакобиостварилиштобољепословање у наредномпериоду. Предузећеморапредузети свеактивностинаповећањунаплатезастарелихпотраживања,омогућитисигурнуликвидностпредузећакао и измирење својихобавеза.На овај начин ће предузеће наставити да послује  и омогућиће повећање укупног капитала.

 

ЈКП “МОРАВАЦ” Мрчајевци

Д и р е к т о р

Драгица Вујанић дипл.ецц