Изградњом водовода у селима Мрчајевци и Доња Горевница 1970. године, може се сматрати почетком рада овог предузећа. Производња и дистрибуција воде, као и одржавање водовода одвија се у оквиру Месне Заједнице Мрчајевци. Такође се и организовање пијаца и чишћење варошице Мрчајевци врши од стране ове Месне Заједнице. Све већи обим посла и потреба за квалитетнијим услугама доводе до оснивања Комуналне Радне Организације. 1981. године формира се Комунална Радна Организација ”Моравац” Мрчајевци. Јавно комунално предузеће за водовод, одржавање чистоће пијаца ”Моравац” Мрчајевци основано је Одлуком о организовању јавног комуналног предузећа ”Моравац” Мрчајевци (”Службени лист општине Чачак” број 9/89 и 2/92), а која је Одлуком о организовању Јавног комуналног предузећа ”Моравац” Мрчајевци (”Службени лист општине Чачак” број 2/2001 и ”Сл.лист града Чачка” бр.15/2009), усаглашена са Законом о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (”Службени гласник РС”, број 25/2000). Оснивање Јавног предузећа је уписано у регистар Трговинског суда у Чачку, регистарски уложак 1-69-00, решење ФИ 72/02 од 19.09.2002. године а преведено је у Регистар привредних субјеката у Агенцији за привредне регистре решењем бр. БД 23669/2005, од 20.06.2005.године.

Предузеће послује под именом: Јавно комунално предузеће ”Моравац” Мрчајевци Данас ово предузеће запошљава 23 радника са директором. Последњих година  извршена  су  значајна  инвестициона  улагања  у  повећање  капацитета производње воде и замену дотрајалих делова водоводне мреже.

 

Предузеће обавља делатност од општег интереса и то:

 • 3600 – сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.
 • 3811 – сакупљање отпада који није опасан
 • 8130 – услуге уређења и одржавања околине
 • 4789 – трговина на мало на тезгама и пијацама
 • 8129 – услуге осталог чишћења

 

 Организациони  облик  предузећа

Одлуком оснивача СО Чачак, ЈКП ”Моравац” Мрчајевци је организован као јавно предузеће.

 МИСИЈА:

Јасна орјентација ка крајњем кориснику кроз пружање квалитативне услуге дистрибуције воде која ће задовољавати квалитетом, квантитетом и здравственом исправношћу. Планиран је стабилан развој уз сталну имплемтнтацију, иновативних идеја и уважавање еколошких принципа.

 

ВИЗИЈА:

Визија предузећа је стварање модерног и ефикасног система снабдевања водом за пиће. Визија предузећа огледа се у увођењу савремених технолошких

решења:остварење савремене комуникације са свим корисницима наших услуга.

1. ЈКП ”Моравац” Мрчајевци се бави производњом и дистрибуцијом воде за 2800 домаћинстава, 90 правних субјеката у Мрчајевцима и дванаест околних села. Постојећи експлатациони бунар обезбеђује производњу Q=33 l/secна основу извршених  хидрогеолошких  истраживања  и  прорачуна,  оријентациона потенцијална могућност изворишта износи Q = 570 l/sec, што би подразумевало извођење потребног броја водзахвата да би се искористили расположиви капацитети.

Одлуком Скупштине Града Чачка број 06-120/13-1 од 08.јула 2013. године  овом предузећу су дати на коришћење: новоизграђена водоводна мрежа у селу Катрга, новоизграђени бунар са црпном и хлоринаторском станицом Кукићи, потисни цевовод и резервоар у Липници В= 1 000 м3 са разводном дистрибутивном водоводном мрежом у селима Слатина, Мршинци, Кукићи, Липница, Заблаће, Вапа и Јежевица са око 1.130 корисника.

2. Изношење и депоновање кућног смећа у насељу Мрчајевци.

3. Организовање пијачне продаје на Зеленој пијаци у Мрчајевцима.

4. Управљање, уређење и одржавање гробља у Мрчајевцима.

5. Извођење радова на одржавању и поправци локалних и некатегорисаних путева на територрији града Чачка.

6. Организовање  зимске  службе  у  циљу  чишћења  снега  на  локалним  и некатегорисаним путевима  Града Чачка.

7. Лидер у региону у области водоснабдевања и одвођења отпадних вода.

 

ЦИЉЕВИ:

Основни плански циљеви и задаци овог предузећа у 2019. години су следећи:

1.Организовати производњу и дистрибуцију довољних количина санитарно исправне воде да се задовоље потребе становништва и привреде насеља Мрчајевци са околним селима. Системом за водоснадбевање обухваћено је пет села са око 1670 домаћинстава, 90 привредних субјеката и две Основне школе са 750 ученика.

Одлуком Града Чачка број 06-120/13-I од 8 јула 2013. године, ЈКП”Моравац” Мрчајевци су поверени послови снабдевања водом за пиће на подручју седам месних заједница (Мршинци, Кукићи, Слатина, Јежевица, Липница, Вапа и Заблаће ) са око 1140 корисника.

За реализацију овог планског задатка потребна је производња здраве пијаће воде у количини од око 970.000 м3 у току године.

2.Обезбедити ефикасно одржавање водоводне мреже, са циљем да се смањи укупан губитак воде који сада износи око 35% и то кроз реконструкцију дотрајале мреже, замену дотрајалих водомера, откривање и увођење у систем нелегалних потрошача, што би у наредном периду довело до смањења трошкова производње и дистрибуције воде, а самим тим и до повећања профитабилности предузећа, као и сигурнијег и квалитетнијег водоснабдевања.

Очекује се да ове активности са радовима на рехабилитацији водоводне мреже сведу губитак воде на реално прихватљив ниво од 20%.

3.Наставити проширење водоводне мреже и прикључење нових корисника. Наставити започето   ширење дистрибутивне мреже водовода у Мрчајевцима, Бечњу и Бресници.

4.Обезбедити услове и организовати рад Зелене пијаце у Мрчајевцима.

5.Организовати у насељу Мрчајевци изношење смећа из домаћинстава и привредних субјеката и његов транспорт до Трансфер станице.

6.Организовати послове уређивања и одржавања ”Централног гробља” у Мрчајевцима  у  складу са  одлуком  Скуштине  Града Чачка из  новембра  2009. године.

7.Организовати рад људи и механизације на пословима редовног одржавања локалних и некатегорисаних путева на територији Града Чачка.

8.Организовати зимску службу која ће са својом механизациом у зимском периоду ефикасно вршити чишћење снега на локалним и некатегорисаним путевима Града Чачка.

9.Наставити сарадњу са  градом Чачком на пословима продубљивања  и прочишћавања  речних корита  и потока који се услед  елементарних непогода изливају и наносе штету становништву.

 1. Остварити план јавних набавки за 2019. годину у складу са Законом о јавним набавкама. Динамика и процедуре не смеју угрозити извршење Програма пословања предузећа за 2019. годину. За спровођење мера безбедности и заштите здравља запослених програмом су предвиђена потребна средства. У ЈКП “Моравац“ мерама безбедности и заштите здравља запослених се посвећује посебна пажња. Крајњи циљ свих ових циљева је да корисници и оснивачи предузећа буду задовољни квалитетом услуге и њиховом ценом, а запослени задовољни послом који обављају и мотивисани да сваки посао обаве квалитетно и у задатим роковима. Ово је мото рада менаџмента Јавног предузећа за водоснабдевање.
 2. 1 Такође, неопходно је стално радити на унапређењу очувања већ изграђених објеката, опреме, цевовода, система даљинског управљања и контроле. ЈКП”Моравац“ је пројектован осамдесетих година прошлог века по технолошким и техничким правилима тога времена. Сада после тридесет пет година од пројектовања  и тридесет пет  година рада  неопходно  је радити  на унапређењу неких технолошких решења.

12.Остваривање економске цене воде која ће омогућити потребне приходе и ликвидност предузећа за квалитетно обављање основне делатности, одржавање и инвестриције (одрживи развој предузећа).

13.Стварање модерног и ефикасног система снабдевања водом уз перманентно праћење и контролу квалитета вода што подржава високу технолошку опремљеност и одговарајућу програма оспособљавања и мотивације запослених.

14.Повећање степена наплате потраживања. Стварањем услова, пре свега доношењем и применом законских прописа и одговарајуће казнене политике.

15.Врхунски квалитет услуга, технолошко оспособљавање, одговорност и професионалност сваког запосленог.

 1. Доступност пијаће воде свим грађанима.
 2. Повећање задовољства корисника добром услугом. Наши задаци су: развоји унапређење свих сегмената рада, увођење и примена нових технологија, санације дистрибутивне мреже, брзе интервенције, стабилно водоснабдевање 24 сата дневно, као и одговарајући квалитет пијаће воде.
 3. Унапређење информисања и едукације корисника. Наша је обавеза да у складу са законским прописима учинимо доступним све информације од јавног значаја пре свега путем сопственог веб сајта. Организовање едукације потрошача о значају водних ресурса, оржавања и приступа мерном месту, легализације прикључака и слично путем флајера, РТВ и писаних медија.
 4. Постизање технолошког напретка коришћењем расположивих информација Усвајање нових технолигија, знања и вештина предуслов је даљег напретка комплетног система водоснабдевања и одвођења отпадних вода. С тим у вези, неопходно је пратити нова техничко-технолошка достигнућа, развој и напредак у развијеним  земљама.  То  је  могуће  присуством  на саветовањима, семинарима и сл. кроз размене информација и искустава са предузећима истих или сличних делатности.

 

 Корпоративно управљање

Корпоративно управљање као систем управљања предузећем подразумева регулисање односа између органа управе, Надзорног одбора, запослених и осталих заинтересованих страна унутар и изван предузећа. Циљ корпоративног

управљања је да заштити права запослених и обавеже органе управе да доносе одлуке у најбољем интересу за запослене. То је скуп процедура за надзор у раду предузећа ради прилагођавања захтевима окружења у коме предузеће послује.

Корпоративно управљање се односи на механизме којима се побољшава контрола пословања, убрзава процес информисања и јасно дефинисање обавеза

и  одговорности.  Корпоративно  управљање  треба  да  да  резултате  у  самом

управљању предузећем и да одвоји руковођење од власништва. Корпоративно управљање се везује за котролу рада и примену прописа и стандарда као и  за интерну и екстерну контролу.

Корпоративно управљање треба да обезбеди:

–   ефикасно остваривање и заштиту права власника предузећа и интереса друштва;

–   одговорност органа друштва према оснивачу;

–   транспаретност у раду и доношењу одлука органа управе;

–    благовремено, потпуно    и    тачно    извештавање    и    објављивање    свих информација,

–   ефикасну контролу над финансијким и пословним активностима

–   развој пословне етике и друштвено одговорног пословања;

У   предузећу је уведен систем финансијског управљања и контроле у свим пословним процесима и активностима пословања.

 

ЗАКОНСКИ  ОКВИР

Пословање овог предузећа уређује више закона и подзаконских прописа којих се мора придржавати у свом пословању, а најзначајнији су:

–   Закон  о  привредним  друштвима  („Сл.  гласник  РС“  бр.36/2011,  99/2011  и 83/2014, 5/2015, и 44/2018);

–   Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016);

–   Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ бр. 88/2011 И 104/2016).

–   Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012,14/2015,68/2015);

–   Закон  о  раду  („Сл.  гласник  РС“  бр.  24/2005,  61/2005,  54/2009,  101/2011, 32/2013, 75/2014 и 13/2017-одлука УС и 113/2017);

–   Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,  93/2012,  62/2013-испр,  108/2013,  142/2014,  68/2015,  99/2016  и 113/2017);

–   Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у Јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 27/2014);

–   Закон  о  привременом  уређивању  основице  за  обрачун  и  исплату  плата ,односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ , број 116/2014);

–   Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“,број 93/2012);

–   Закон  о  одређивању  максималног  броја  запослених  у  јавном  сектору („Службени гласник РС“,број 68/2015,81/16-одлука УС);

–   Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава(„Сл.гласник РС“ бр.113/13,21/14,66/14,118/14,22/15 и 59/15);

–   Фискална стратегија за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину („Сл.гласник РС“ бр. 99/2016);

–   Колективни уговор ЈКП “Моравац“ Мрчајевци бр.738/1 од 05.09.2017. године и Анекс I бр.64 од 02.02.2018.године;

–   Закон о рачуноводству   („Сл.гласник РС“бр.62/2013 и 30/2018);

–   Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за период 2017-2027. година број 06-63/17-I од 26, 27. и 28 априла 2017. године.

–   Смернице Владе Републике Србије број: 110-10701/2018;

–   Измене и допуне закона о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.