ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД, ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА МОРАВАЦ, МРЧАЈЕВЦИ је основано 25.12.1989. године.

Oво предузеће запошљава 23 радника са директором. Последњих година извршена су значајна инвестициона улагања у повећање капацитета производње воде и замену дотрајалих делова водоводне мреже.

Изведени су радови на покривању зеленог пијаца, адаптацији пословног простора и набавка нове механизације.

Основне делатности предузећа су:производња и дистрибуција воде за 1200 домаћинстава и око 80 правних субјеката у Мрчајевцима и пет околних села.

Постојећи експлатациони бунар обезбеђује производњу 0=25л/с, али истичемо да је на основу извршених хидрогеолошких истраживања и прорачуна, оријентациона потенцијална могућност изворишта износи О=587л/сец, што би подразумевало извођење потребног броја водозахвата.

Делатности предузећа су:

- изношење и депоновање кућног смећа у насељу Мрчајевци

- организовање пијачне продаје на Зеленој и Сточној пијаци у Мрчајевцима

- извођење радова на одржавању и поправци локалних и некатегорисаних путева на територији СО Чачак.

- организовање зимске службе у циљу чишћења снега на локалним и некатегорисаним путевима Општине Чачка.

 

За обављање наведених делатности предузеће располаже следећом механизацијом:

- три камиона

- две комбиноване машине (ровокопача)

- једном радном машином УЛТ-150

- једним камионом за изношење смећа

- три теренска возила


 

МЕНАЏМЕНТ ПРЕДУЗЕЋА

 • ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК: Јаћимовић Миодраг
 • По решењу Скупштине града Чачка број:06-268/18-I од 22,23 и 26 новембар 2018.године именован на четири године.

 • Јаћимовић Миодраг рођен је 18.04.1956.године у Лучанима.

 • Подаци о образовању:

  •  Средња :Техничка школа
  • Виша школа: Струковне студије банкарство,књиговодство и финансије
  • Факултет: Дип.менаџер индистријско економски менађмент

  Радно искуство:

  -ЈКП“Дубоко“Ужице-кординатор са локалном самоуправом-Руководилац трансфер станице Чачак од 01.02.2013 до 09.12.2018.

  -ЈКП Регионални центар за управљање отпадом „Дубоко“ Ужице-председник Управног одбора ЈКП“Дубоко“Ужице од 07.11.2012 до 15.04.2013.

  - Предузеће за производњу,промет и услуге „Живмиокомерц“Чачак – комерцијални послови,трговина увоз-извоз пољопривредних производа од 01.01.1997 до 15.09.2008.

  Говори  и пише француски језик, користи се енглеским језиком

  Познаје рад на рачунару.

 

 

 

 

НАДЗОРНИ ОДБОР:

ПРЕДСЕДНИК: МИРОСЛАВ МИЛИНКОВИЋ

 Рођен 13.07.1948.године у Качулицама општина Чачак. Средњу електритехничку школу ''Никола Тесла'' завршио у Нишу, а електротехнички факултет у Сарајеву. Након дипломирања око две године радио у фабрици ''Цер'' Чачак у развојном бироу на месту пројектанта индустријске пећи. Након тога 1977. године прелази у Београдску индустрију пива Београд ООУР фабрика слада у Чачку, где ради на пословима шефа електроодржавања, а затим на пословима руководиоца енергетике и електричног одржавања. У том периоду именован је за заменика директора фабрике.

Средином 1982. године изабран је за директора фабрике слада. Реорганизацијом БИП-а спајају се фабрика слада и фабрика пива у Чачку 1993.године и бира се за директора на тој функцији где остаје до краја 1999.године. Остали радни век проводи на пословима помоћника и саветника генералног директора БИП-а.

Учесник је у општинском одбору за довод природног гаса у Чачку. Његовом заслугом природни гас користио се као енергент у фабрици међу првима у Чачку.

У једном периоду био је председник Надзорног одбора ЈКП''Водовод'' Чачак.

 

Ожењен је и има двоје деце. Од 2013.године у пензији.

 •  
 • ЧЛАН:  Слободан Илић, дипл. правник
 • Илић Слободан,рођен 28.12.1958.г. у Мрчајевцима, ожењен и отац двоје деце. После завршене гимназије у Чачку,1977 г. уписао Правни факултет у Београду и на истом дипломирао 1981.г. У међувремену положио правосудни испит. Радни однос засновао у ГП“Хидроградња“ у Чачку 1983, а 1987 прелази у тадашњи СДК на пословима шефа општих послова.Од 2003.г.до данас обављам послове шефа службе НБС за принудну наплату која има седиште у Крагујевцу.

 • ЧЛАН:  Драгица Вујанић, дипл.ецц - представник запслених -  по решењу 06-285/18-I OD 21,22,24 и 25.12.2018. године.

 

 
 
 • ЧЛАН:  Слободан Илић, дипл. правник
Go to top
Designed by Studio NO.1