ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД, ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА МОРАВАЦ, МРЧАЈЕВЦИ је основано 25.12.1989. године.

Oво предузеће запошљава 23 радника са директором. Последњих година извршена су значајна инвестициона улагања у повећање капацитета производње воде и замену дотрајалих делова водоводне мреже.

Изведени су радови на покривању зеленог пијаца, адаптацији пословног простора и набавка нове механизације.

Основне делатности предузећа су:производња и дистрибуција воде за 1200 домаћинстава и око 80 правних субјеката у Мрчајевцима и пет околних села.

Постојећи експлатациони бунар обезбеђује производњу 0=25л/с, али истичемо да је на основу извршених хидрогеолошких истраживања и прорачуна, оријентациона потенцијална могућност изворишта износи О=587л/сец, што би подразумевало извођење потребног броја водозахвата.

Делатности предузећа су:

- изношење и депоновање кућног смећа у насељу Мрчајевци

- организовање пијачне продаје на Зеленој и Сточној пијаци у Мрчајевцима

- извођење радова на одржавању и поправци локалних и некатегорисаних путева на територији СО Чачак.

- организовање зимске службе у циљу чишћења снега на локалним и некатегорисаним путевима Општине Чачка.

 

За обављање наведених делатности предузеће располаже следећом механизацијом:

- три камиона

- две комбиноване машине (ровокопача)

- једном радном машином УЛТ-150

- једним камионом за изношење смећа

- три теренска возила


 

МЕНАЏМЕНТ ПРЕДУЗЕЋА

 • ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК: Драгица Вујанић, дипл. ецц.
 • Драгица Вујанић рођена 27.04.1961.године у Книну ( Република Хрватска) од оца Ђурђа и мајке Ђурђије. Основну школу и Гимназију завршила у Книну са одличним успехом. Учесник бројних такмичења из хемије. Економски факултет завршила 1985.године и стекла звање дип.ецц  ( VII степен стручне спреме). Дипломирала са десетком. Пред испитном комисијом Југославенског удружења рачуновођа, 28.05.2000.год. положила  стручни испит и стекла стручно звање овлашћени рачуновођа.

  Од послова које сам радила истакла бих рад у Министарству трговине и туризма у периоду од 1993 до 1995 г.на пословима спољна трговина.У периоду од 01.10 .1996.г до 30.11.2005.год. радила сам на пословима шефа рачуноводства у компанији доо  „Модекс“ Чачак. У периоду од 01.12.2005. до 28.02.2009.год.  радила је на пословима руководиоца рачуноводственог сектора у компанији доо „Мобеко“ Чачак. У периоду од 01.03.2009. до 28.02.2011.год. радила је на пословима  руководиоца  рачуноводственог сектора у компанији РМВ Вујадиновић  Чачак. Почела са радом  у  ЈКП „Моравац“ Мрчајевци  од 06.09.2012.год. на пословима шефа рачуноводства. У 2013.год. била члан Надзорног одбора из редова запослених до 15.11.2016. Решењем Скупштине града Чачка Број: 06-240/13-I од 29.11.2013.именована на период од четири године за директора ЈКП“Моравац“ Мрчајевци.Говори и пише енглески језик.

 

 

 

НАДЗОРНИ ОДБОР:

 • ПРЕДСЕДНИК: Слободан Илић, дипл. правник
 • Илић Слободан,рођен 28.12.1958.г. у Мрчајевцима, ожењен и отац двоје деце. После завршене гимназије у Чачку,1977 г. уписао Правни факултет у Београду и на истом дипломирао 1981.г. У међувремену положио правосудни испит. Радни однос засновао у ГП“Хидроградња“ у Чачку 1983, а 1987 прелази у тадашњи СДК на пословима шефа општих послова.Од 2003.г.до данас обављам послове шефа службе НБС за принудну наплату која има седиште у Крагујевцу.

 •  

 • ЧЛАН: Живковић Зоран, мастер инж. менаџмента
 • Зоран М. Живковић, рођен 17. јануара 1972. године у Чачку, од оца Милентија, трговца и мајке Миљане, службенице. Основну школу „Вук Караџић“ и Техничку школу, електротехнички одсек, завршио у Чачку са одличним успехом. Учесник бројних такмичења из математике и физике у току основне и средње школе до републичког нивоа. Вишу техничку школу у Чачку уписао 1993. и завршио 1996. године на одсеку електротехнике, смер енергетика, и стекао звање инжењера електротехнике, VIстепен стручне спреме по старој номенклатури (пет семестара).

  Као студент у периоду од 1995. до 1996. године хонорарно ради на ТВ «Галаксији 32» и Радио «Шумадији» из Аранђеловца као спортски новинар. У Компанији «Слобода» АД Чачак запослен од 8. децембра 1997. године до данас. На почетку своје професионалне каријере ради у Сектору «Развој» као самостални конструктор електронике и самостални конструктор ракетних средстава.

  Од 2002. године ради у Сектору «Развој, маркетинг и инжењеринг» на пословима самосталног референта маркетинга. Јуна месеца 2002. године представник Компаније «Слобода» на сајму наоружања и војне опреме «Eurosatory»у Паризу.

  Од 2004. године шеф организације сајма наоружања и војне опреме «Партнер» у Београду испред Компаније «Слобода».

  Од 1. октобра 2004. године наставља школовање на Техничком факултету у Чачку, Универзитета у Крагујевцу, где уписује трећу годину на одсеку за индустријски менаџмент. У јулу месецу 2007. године дипломирао на Техничком факултету и стекао звање дипломирани инжењер индустријског менаџмента, VII-1 степен стручне спреме по старој номенклатури (четворогодишњи факултет – осам семестара).

  У међувремену од 2006. до 2008. године сарадник на Техничком факултету у Чачку на катедри за индустријски менаџмент где студентима изводи практичну и теоретску наставу у Компанији «Слобода» из предмета менаџмент развојем и менаџмент информационих система. У периоду од 2006. до 2008. године члан Управног одбора ЈКП «Градско зеленило» у Чачку.

  Од јуна 2008. године одборник у Скупштини града Чачка, председник корисничког савета јавних служби и члан савета за статут прописе и организацију. Септембра 2009. године подноси оставку на место одборника због професионалних обавеза у Компанији «Слобода». Од 1. јуна 2009. године на руководећим радним местима у Компанији «Слобода». Шеф радне јединице «Истраживање тржишта» у оквиру Сектора «Маркетинг», а истовремено и заменик директора сектора.

  Од 2009. године председник издавачког савета штампаног гласила Компаније «Слобода». Од 1. јула 2010. године у оквиру Кабинета генералног директора постављен на позицију шефа промоције, протокола и пропаганде.

  Од 1. октобра 2010. године студент једногодишњих мастер студија (два семестра) на Техничком факултету у Бору, Универзитета у Београду, на одсеку за инжењерски менаџмент. Студије завршио одбраном мастер рада под називом «Развој мултипројектног управљања у Компанији Слобода» са оценом 10 и просеком оцена у току студија 9,13 као најбољи у генерацији и тиме стекао звање мастер инжењера менаџмента.

  Од 2013. године до данас члан Надзорног одбора ЈKП «Моравац»Мрчајевци. Од новембра 2013. године студент докторских студија (шест семестара) на Факултету инжењерских наука (Машински факултет) у Крагујевцу, Универзитета у Крагујевцу, на одсеку машинског инжењерства при «Центру за квалитет», ментор проф. др Данијела Тадић.

  Члан «Савеза инжењера и техничара Србије», члан «YUPMA – удружења за управљање пројектима Србије“, члан „ЈУСК – Јединственог удружења за квалитет Србије“.

  Течно говори и пише енглески језик.

  Аутор више научних и стручних радова, учесник више међународних конференција у земљи и иностранству, као аутор и коаутор, где је јавно презентовао своје радове.

  Више од две деценије се активно бави рачунарском техником.

  Ожењен, супруга Жаклина Живковић, лекар – примаријус, специјалиста опште медицине и ултразвука, запослена у Дому здравља Чачак, син Велибор Живковић, рођен 2012. године.

  Војни рок одслужио 1990/91. године у Ваздухопловно наставном центру Сомбор и на Војном аеродрому Бихаћ.

 
Go to top
Designed by Studio NO.1