ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД, ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА МОРАВАЦ, МРЧАЈЕВЦИ је основано 25.12.1989. године.

Oво предузеће запошљава 23 радника са директором. Последњих година извршена су значајна инвестициона улагања у повећање капацитета производње воде и замену дотрајалих делова водоводне мреже.

Изведени су радови на покривању зеленог пијаца, адаптацији пословног простора и набавка нове механизације.

Основне делатности предузећа су:производња и дистрибуција воде за 1200 домаћинстава и око 80 правних субјеката у Мрчајевцима и пет околних села.

Постојећи експлатациони бунар обезбеђује производњу 0=25л/с, али истичемо да је на основу извршених хидрогеолошких истраживања и прорачуна, оријентациона потенцијална могућност изворишта износи О=587л/сец, што би подразумевало извођење потребног броја водозахвата.

Делатности предузећа су:

- изношење и депоновање кућног смећа у насељу Мрчајевци

- организовање пијачне продаје на Зеленој и Сточној пијаци у Мрчајевцима

- извођење радова на одржавању и поправци локалних и некатегорисаних путева на територији СО Чачак.

- организовање зимске службе у циљу чишћења снега на локалним и некатегорисаним путевима Општине Чачка.

 

За обављање наведених делатности предузеће располаже следећом механизацијом:

- три камиона

- две комбиноване машине (ровокопача)

- једном радном машином УЛТ-150

- једним камионом за изношење смећа

- три теренска возила


 

МЕНАЏМЕНТ ПРЕДУЗЕЋА

  • ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК: Драгица Вујанић, дипл. ецц.
  • ВД. директора по решењу Скупштине града Чачка бр..06-240/17-I  od 01. i 02 децембра 2017. године
  • Драгица Вујанић рођена 27.04.1961.године у Книну ( Република Хрватска) од оца Ђурђа и мајке Ђурђије. Основну школу и Гимназију завршила у Книну са одличним успехом. Учесник бројних такмичења из хемије. Економски факултет завршила 1985.године и стекла звање дип.ецц  ( VII степен стручне спреме). Дипломирала са десетком. Пред испитном комисијом Југославенског удружења рачуновођа, 28.05.2000.год. положила  стручни испит и стекла стручно звање овлашћени рачуновођа.

    Од послова које сам радила истакла бих рад у Министарству трговине и туризма у периоду од 1993 до 1995 г.на пословима спољна трговина.У периоду од 01.10 .1996.г до 30.11.2005.год. радила сам на пословима шефа рачуноводства у компанији доо  „Модекс“ Чачак. У периоду од 01.12.2005. до 28.02.2009.год.  радила је на пословима руководиоца рачуноводственог сектора у компанији доо „Мобеко“ Чачак. У периоду од 01.03.2009. до 28.02.2011.год. радила је на пословима  руководиоца  рачуноводственог сектора у компанији РМВ Вујадиновић  Чачак. Почела са радом  у  ЈКП „Моравац“ Мрчајевци  од 06.09.2012.год. на пословима шефа рачуноводства. У 2013.год. била члан Надзорног одбора из редова запослених до 15.11.2016. Решењем Скупштине града Чачка Број: 06-240/13-I од 29.11.2013.именована на период од четири године за директора ЈКП“Моравац“ Мрчајевци. Говори и пише енглески језик.

 

 

 

НАДЗОРНИ ОДБОР:

ПРЕДСЕДНИК: МИРОСЛАВ МИЛИНКОВИЋ

 Рођен 13.07.1948.године у Качулицама општина Чачак. Средњу електритехничку школу ''Никола Тесла'' завршио у Нишу, а електротехнички факултет у Сарајеву. Након дипломирања око две године радио у фабрици ''Цер'' Чачак у развојном бироу на месту пројектанта индустријске пећи. Након тога 1977. године прелази у Београдску индустрију пива Београд ООУР фабрика слада у Чачку, где ради на пословима шефа електроодржавања, а затим на пословима руководиоца енергетике и електричног одржавања. У том периоду именован је за заменика директора фабрике.

Средином 1982. године изабран је за директора фабрике слада. Реорганизацијом БИП-а спајају се фабрика слада и фабрика пива у Чачку 1993.године и бира се за директора на тој функцији где остаје до краја 1999.године. Остали радни век проводи на пословима помоћника и саветника генералног директора БИП-а.

Учесник је у општинском одбору за довод природног гаса у Чачку. Његовом заслугом природни гас користио се као енергент у фабрици међу првима у Чачку.

У једном периоду био је председник Надзорног одбора ЈКП''Водовод'' Чачак.

 

Ожењен је и има двоје деце. Од 2013.године у пензији.

  •  
  • ЧЛАН:  Слободан Илић, дипл. правник
  • Илић Слободан,рођен 28.12.1958.г. у Мрчајевцима, ожењен и отац двоје деце. После завршене гимназије у Чачку,1977 г. уписао Правни факултет у Београду и на истом дипломирао 1981.г. У међувремену положио правосудни испит. Радни однос засновао у ГП“Хидроградња“ у Чачку 1983, а 1987 прелази у тадашњи СДК на пословима шефа општих послова.Од 2003.г.до данас обављам послове шефа службе НБС за принудну наплату која има седиште у Крагујевцу.

  •  
 
Go to top
Designed by Studio NO.1