Захтев за достављање понуда за услуге у области безбедности и здравља на раду

Наручилац

ЈКП”Моравац”

Милоја Стојановића бб

Мрчајевци

ПИБ:100483147

Мат.бр.07298269

Текући рачун: 155-1280-50

Интернет страница:wwwjkp.moravac.rs

Emaili moravac.jkp@open.telekom.rs

Број: 49-2.2.16/    -2015

Датум: 25.02.2015.године

 

                                               ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ЗА УСЛУГЕ У ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАД

( У складу са Законом о безбедности и здравња на раду “Сл.гласник РС” БР.101 од 21.11.2005)

1.ПОСЛОВИ ЛИЦА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ

2.ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБЛАСТИ ЗА БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ РАД

3.ПРУЖАЊЕ СТРУЧНИХ УСЛУГА У ДЕЛУ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

                                                                                ЦЕНА МЕСЕЧНО…………………………….

ДОСТАВИТИ НА УВИД ЛИЦЕНЦУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

Рок набавке:                                                                                                                  Предлагач набавке

-хитно                                                                                                                                За ЈКП”Моравац”

-у року од ________дана                                                                                              Мрчајевци