Јавна набавка ЈНВВ-03-1.1.7-2019

Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Јавна набавка ЈНВВ-03-1.1.7-2019

Предмет јавне набавке је набавка  Набавка новог специјалног возила за одношење смећа – Аутосмећар     

Oзнака из општег речника набавки: 34144700 – Комунална возила

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

УГОВОР