Јавна набавка ЈНВВ- 02-1.1.2/2016

Јавна набавка ЈНВВ- 02-1.1.2/2016

 

Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Јавна набавка велике ЈНВВ- 02-1.1.2/2016

 

Предмет јавне набавке je:

–  Предмет јавне набавке број ЈНВВ-02-1.1.2/2016 су добра – гориво за моторна возила-09134200

 

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА