Јавна набавка ЈНМВ-08-1.1.6/2016

Јавна набавка  ЈНМВ-08-1.1.6/2016

 

Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ-08-1.1.6/2016

 

Предмет јавне набавке je:

Предмет јавне набавке  је набавка вибропресованих бетонских цеви

Ознака из општег речника набавки: 44114220

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА