Јавна набавка бр. ЈНМВ-06-1.1.3/2014

ЈКП „ Моравац“ Мрчајевци

 Милоја Стојановића бб

32 210 Мрчајевци

Број:  200

Датум:10.04.2014.

 

На основу члана 32.  52. и 53. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ , број 124/2012),Директор  ЈКП „ Моравац“ Мрчајевци, доноси:

 

ОДЛУКУ

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ  ВРЕДНОСТИ

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

1.      Редни број јавне набавке је ЈНМВ-06-1.1.3/2014

2.      Предмет јавне набавке је набавка добра УЉА, МАЗИВА И АНТИФРИЗА

3.      Врста поступка:отворени поступак.

4.      Укупна процењена вредност јавне набавке без пореза на додату вредност износи 1.000.000,00 динара, конто број уплану наручиоца 5136.

5.      Конкурсна документација ће бити припремљена у року од 5. дана од дана доношења одлуке о покретању поступка. Позив за подношење понуда биће постављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

6.      Рок за подношење  понуда је 10. данаод објављивања до 10.30часова, а понуде ће се отварати наредног дана након истека рока за достављање понуда у 10.30 часова. Одлука о додели уговора биће донета у року до 5 дана од дана отварања понудаа Уговор о јавној набавци ће бити закључен у року од 5дана од дана  када се стекну законски услови.

7.       Критеријум за оцењивање понуда јенајнижа понуђена цена.

 

8.      Ову одлуку,  ради реализације  доставити Председнику Комисије за спровођење  ЈНМВ-06-1.1.3/2014.

 

 

ДИРЕКТОР

Драгица Вујанић

_____________________________

 

ЈКП „ Моравац“ Мрчајевци

Милоја Стојановића бб

Број:201

Датум:10.04.2014.год.

 

На основу члана 54. Закона о јавним набавкама („ Службени гласник РС“ , број 124/2012 ),

 Директор  ЈКП „ Моравац“ Мрчајевци, доноси

 

РЕШЕЊЕ

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ  ВРЕДНОСТИ

ЈНМВ-06-1.1.3/2014

 

1.      Образује се Комисија за јавну набавку мале вредности ( 09211100 уља, мазива и антифриз) ЈНМВ-06-1.1.3/2014 (у даљем тексту: Комисија).

2.      У Комисију се  именују:

-Дакић Јован,председник

-Вукадиновић Златко, заменик председника

-Видојевић Горан, члан

-Дачовић Надежда, , заменик члана

-Вујошевић Миливоје, члан

-Дачовић Владимир, заменик члана

 

       3.   Задатак Комисије је да припреми конкурсну документацију, огласе о јавним набавкама, измене или допуне конкурсне документације, додатне информације или објашњења у вези са припремањем понуда или пријава; отвара, прегледа, оцењује рангира понуде; сачињава писмени извештај о стручној оцени понуда; припрема предлог одлуке о додели уговора, предлог о обустави поступка јавне набавке; одлучује поводом поднетог захтева за заштиту права.

 

4.      Ово Решење доставити Председнику и свим члановима Комисије .

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ