Одлука о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ–05.1.1.8/2014

На основу члана 32.  52. и 53. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ , број 124/2012),Директор  ЈКП „ Моравац“ Мрчајевци, доноси:

ОДЛУКУ

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ  ВРЕДНОСТИ

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

 

1.      Редни број јавне набавке је ЈНМВ–05.1.1.8/2014

2.      Предмет јавне набавке је набавка добра РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА  ВОЗИЛА И ГРАЂЕВИНСКУ МЕХАНИЗАЦИЈУ 

3.      Врста поступка:отворени поступак обликован у дванаест партија

4.      Укупна процењена вредност јавне набавке без пореза на додату вредност износи 640.000,00, (за партију 1.резервни делови Лада –Нива-20.000, за партију 2-.резервни делови Поли –застава-20.000,00, за партију 3 резервни делови Дачија-20.000,00, за партију 8-резервни делови Скип-30.000,00 ,  за партију-резервни делови трактор –Белорус-30.000,00  , за партију 10-резервни делови –прикључне машине-70.000.00, за партију 11-резервни делови ИЦБ-80.000,00-за партију пнеуматици-370.000.00)  а средства су обезбеђена у Финансијском плану на конту 5122

5.      Конкурсна документација ће бити припремљена у року од 5. дана од дана доношења одлуке о покретању поступка. Позив за подношење понуда биће постављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

6.      Рок за подношење  понуда је 10. дана од објављивања до 10.30часова, а понуде ће се отварати наредног дана након истека рока за достављање понуда у 10.30 часова. Одлука о додели уговора биће донета у року до 5 дана од дана отварања понудаа Уговор о јавној набавци ће бити закључен у року од 5дана од дана  када се стекну законски услови.

7.       Критеријум за оцењивање понуда јенајнижа понуђена цена, а предметна набавка је обликована у партијама и то:

Партија 1.-резервни делови за  Лада –Нива

Партија 2.- резервни делови  за Поли

Партија 3-резервни делови  за Дачија

Партија 8.-резервни делови  за Скип

Партија 9-.резервни делови  за Белорус-трактор

Партија 10.-резервни делови  за прикључне машине

Партија 11.-резервни делови  за ИЦБ

Партија 12. -пнеуматици

8.      Ову одлуку,  ради реализације доставити  Председнику Комисије за спровођење  ЈНМВ-05-1.1.8./2014.

 

 

ДИРЕКТОР

Драгица Вујанић

ЈКП „ Моравац“ Мрчајевци

 

Милоја Стојановића бб

Број:259

Датум:05.05.2014.год.

 

На основу члана 54. Закона о јавним набавкама („ Службени гласник РС“ , број 124/2012 ),

 Директор  ЈКП „ Моравац“ Мрчајевци, доноси

 

РЕШЕЊЕ

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ  ВРЕДНОСТИ

ЈНМВ-05-1.1.8/2014

 

 

 

1.      Образује се Комисија за јавну набавку мале вредности ( 34330000-Грађевинске машине и опрема) ЈНМВ-05-1.1.8./2014 (у даљем тексту: Комисија).

 

2.      У Комисију се  именују:

–  Јован Дакић,председник

–  Златко Вукадиновић , заменик председника

–  Горан Видојевић , члан

–  Дачовић Надежда, , заменик члана

–  Вујошевић Миливоје, члан

–  Дачовић Владимир, заменик члана

 

       3.   Задатак Комисије је да припреми конкурсну документацију, огласе о јавним набавкама, измене или допуне конкурсне документације, додатне информације или објашњења у вези са припремањем понуда или пријава; отвара, прегледа, оцењује рангира понуде; сачињава писмени извештај о стручној оцени понуда; припрема предлог одлуке о додели уговора, предлог о обустави поступка јавне набавке; одлучује поводом поднетог захтева за заштиту права.

 

4.      Ово Решење доставити Председнику и свим члановима Комисије .

 

 

ДИРЕКТОР

Драгица Вујанић


ЈКП „ Моравац“Мрчајевци

 Милоја Стојановића бб

Број:260

Датум:05.05.2014.

 

На основу члана 54. став 10. Закона о јавним набавкама („ Службени гласник РС“ , број 124/2012 ),

Чланови Комисије за јавну набавку мале вредности :ЈНМВ-05-1.1.8/2014 – набавка резервних делова за возила и грађевинску механизацију

 

ИЗЈАВУ

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем, да нисам у сукобу интереса у предмету набавке ЈНМВ-05-1.1.8/2014 – набавка резервних делова  за возила и грађевинску механизацију

 

Комисија:

–  Јован Дакић,председник

________________________________________________

–  Златко Вукадиновић , заменик председника

________________________________________________

–  Горан Видојевић, члан

________________________________________________

–  Дачовић Надежда , заменик члана

________________________________________________

–  Вујошевић Миливоје, члан

________________________________________________

–  Дачовић Владимир, заменик члана

________________________________________________