Одлука о додели уговора у отвореном поступку Јавне набавке мале вредности број ЈНМВ -03-1.1.5/2014 за набавку електричне енергије

Наручилац:ЈКП”Моравац” Мрчајевци

ЈНМВ -03-1.1.5/2014

Број одлуке:156

Датум: 10.03.2014.године.

 

 

На основу члана 108.Закона о Јавним набавкама (СЛ.гл.Р.С.бр.124/2012 и извештаја комисије за Јавне набавке доносим

 

                                          О Д Л У К У

 

О додели уговора у отвореном поступку Јавне набавке мале вредности број ЈНМВ -03-1.1.5/2014 за набавку електричне енергије .  Уговор се додељује понуђачу  ЕПС СНАДБЕВАЊЕ Д.О.О.БЕОГРАД,

108057105,Матични број 20924195

 

                                        Образложење

 

Наручилац је дана 18.02.2014.године донео одлуку број 74 о покретању поступка јавне набавке мале вредности у отвореном поступку            број ЈНМВ-03-1.1.5/2014, а дана 20.02.2014 године објавио је Позив за подношење понуда на порталу Јавних набавки и интернет страници ЈКП”Моравац” Мрчајевци. Комисија за Јавне набавке је након отворања приспелих понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај у којем предлаже да се уговор о набавци електричне енергије закључи са понуђачем ЕПС Снадбевање Д.О.О.Београд под условима из понуде бр.18-12-3559/1-14 и предложеног модела уговора из конкурсне документације .

 

 

                                                                          ЈКП”Моравац”Мрчајевци

                                                                                  Д и р е к т о р

                                                                               Драгица Вујанић