Одлука о обустави поступка јавне набавке мале вредности ЈНМВ-05-1.1.8-2014 партије 1,2 и 3

ЈКП „ МОРАВАЦ“

МОЛОЈА СТОЈАНОВИЋА ББ

32212 МРЧАЈЕВЦИ

БРОЈ: 355/3-2014

 

На основу члана 109.Закона о јавним набавкама ( Сл.гласник бр.124 /2012) директор ЈКП „ Моравац“ Мрчајевци доноси :

 

                                                                ОДЛУКУ  

 О обустави поступка јавне набавке мале вредности –ЈНМВ-05-1.1.8-2014- набавка резервних делова за потребе возила и грађевинске механизације-за партије :

-партија 1 –резервни делови за Лада-Нива

– партија 2 –резервни делови за Поли

-партија 3 –резервни делови за Дачија

 

                                                                   О б р а з л о ж е њ е

1.        Позив за достављање понуда:

 

У   складу са чл.39. Закона о јавним набавкама, Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности бр.05, је дана 07.052014. године, објављен на Порталу јавних набавки и Интернет адреси наручиоца www.jkpmoravac.rs, а истовремено је позив упућен директно путем  електронском постом(поштом/телефонским путем/електронском поштом–

 

навести начин),следећим потенцијалним понуђачима:

1.      ПРЕМИЕР АС

2.      ОБНОВА О.Д.

Рок за достављање понуда утврђен је позивом за достављање понуда био је закључно са

 

15.05.2014.године, до 10.30часова.

 

На основу спроведеног поступка јавне набавке- јнмв-05-118/20114 ( набавка резервних делова за потребе возила и грађевинске механизације) обликована у 08 партија  ,процењене вредности  640.000,00 динара  обуставља  се поступак за следеће партије:

-партија 1 –резервни делови за Лада-Нива

– партија 2 –резервни делови за Поли

-партија 3 –резервни делови за Дачија

Конкурсна документација је објављена на портаку јавних набавки и на интернет страници наручиоца07.05.2014 године.

У ЗАКОНСКОМ РОКУ НИКО ОД ПОНУЂАЧА НИЈЕ ПОДНЕО ПОНУДУ  ЗА СЛЕДЕЋЕ ПАРТИЈЕ:

– партија 2 –резервни делови за Поли

-партија 3 –резервни делови за Дачија

Конкурсна документација је објављена на портаку јавних набавки и на интернет страници наручиоца 07.05.2014.године.

 

 За партију  1–резервни делови за  Ладу Ниву   процењене вредности  је 20.000,00

Поднешена је једна понуда од понуђача : ЕКСА ДОО БЕОГРАД

Увидом  у тендерску документацију понуђача  ЕКСА ДОО БЕОГРАД -понуда се одбија као неприхватљива из разлога што понуђена цена износи 32.055,40 динара  и прелази процењену вредност  из поступка која износи 20.000,00 динара.

На основу горе наведеног донешено је као у диспозитиву

  У Мрчајевцима, 21.05.2014                                                  ЈКП „ Моравац“Мрчајевци

                                                                                                                  Директор:

                                                                                                            Драгица   Вујанић