На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник ПС'' број:124/12, 14/15 и 68/15) и на основу Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку добара – резервни делови за возила и грађевинску механизацију за потребе ЈКП ''Моравац'' Мрчајевци број ЈНМВ-04-1.1.5/2016, број 169 од 08.03.2016.године, директор ЈКП ''Моравац'' Мрчајевци дана 08.03.2016.године донео је :
 
 
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
 
 
У поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – резервни делови за возила и грађевинску механизацију, обликовану у 4 партије по Одлуци о покретању поступка јавне набавке број ЈНМВ-041.1.5/2016 закључују се уговори са следећим понуђачима:
 
1. Партија 1 – Уговор о јавној набавци за ову партију додељује се понуђачу ''ФЕЛИКС ТИМ'' доо Београд, понуда број 90/2016, од 01.03.2016. год. у износу од 41.693,00 динара без пдв-а, пошто је иста прихватњива. Рок важења понуде 30 дана, рок плаћања 45 дана.
 
Образложење
Наручилац је дана 18.02.2016.године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке број ЈНМВ-041.1.5/2016 процењене вредности 2.500.000,00 динара, а предвиђена средства за ПАРТИЈУ-1 су 100.000,00 динара бео обрачунатог пдв-а. Конкурсна документација је објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца. Приспеле понуде су обрађене и стручно оцењене записником број 169 од 08.03.2016.године који је саставни део ове Одлуке. 2. Партија
 
2 -  Уговор о јавној набавци за ову партију додељује се понуђачу понуђачу ''ГРОУП ЕНИГМА МЦ'' доо, Паруновачка бр.1б Крушевац, понуда број 180/16, од 29.02.2016. год. у износу од 685.431,00 динара без пдв-а, пошто је иста прихватњива. Рок важења понуде 30 дана, рок плаћања 45 дана.
 
Образложење
Наручилац је дана 18.02.2016.године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке број ЈНМВ-041.1.5/2016 процењене вредности 2.500.000,00 динара, а предвиђена средства за ПАРТИЈУ-2 су 1.180.000,00 динара бео обрачунатог пдв-а. Конкурсна документација је објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца. Приспеле понуде су обрађене и стручно оцењене записником број 169 од 08.03.2016.године који је саставни део ове Оодлуке.
 
3. Партија 3 - Уговор о јавној набавци за ову партију додељује се понуђачу понуђачу ''ГРОУП
ЕНИГМА МЦ'' доо Крушевац, понуда број 180/16, од 29.02.2016. год. у износу од 115.200,00 динара без пдв-а, пошто је иста прихватњива. Рок важења понуде 30 дана, рок плаћања 45 дана.
 
Образложење
Наручилац је дана 18.02.2016.године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке број ЈНМВ-041.1.5/2016 процењене вредности 2.500.000,00 динара, а предвиђена средства за ПАРТИЈУ-3 су 120.000,00 динара бео обрачунатог пдв-а. Конкурсна документација је објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца. Приспеле понуде су обрађене и стручно оцењене записником број 169 од 08.03.2016.године који је саставни део ове Одлуке.
 
4. Партија 4 - Уговор о јавној набавци за ову партију додељује се понуђачу понуђачу ''ГУМИМПЕКС'' доо Београд, понуда број 44/2016, од 01.03.2016. год. у износу од 765.800,00 динара без пдв-а, пошто је иста прихватњива. Рок важења понуде 30 дана, рок плаћања 45 дана. 
 
Образложење
Наручилац је дана 18.02.2016.године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке број ЈНМВ-041.1.5/2016 процењене вредности 2.500.000,00 динара, а предвиђена средства за ПАРТИЈУ-4 су 1.100.000,00 динара бео обрачунатог пдв-а. Конкурсна документација је објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страни наручиоца. Приспеле понуде су обрађене и стручно оцењене записником број 169 од 08.03.2016.године који је саставни део ове Одлуке.
 
 
Go to top
Designed by Studio NO.1