На основу члана 13. Статута Јавног комуналног предузећа ''Моравац'' Мрчајевци Надзорни одбор је на својој седници одржаној 26.10.2017. године донео:

 

 

 

О  Д  Л  У  К  У

којом у потпуности усваја

 

Извештај о реализацији Програма пословања

за период од 01.01.2017. до 30.09.2017.године

 

 

МРЧАЈЕВЦИ, ОКТОБАР 2017. ГОДИНЕ

 

 

                                                                                             Председник

                    Надзорног одбора

                 Слободан Илић

ЈКП ''МОРАВАЦ''

Милоја Стојановића бб

32 210 Мрчајевци

Број: 11

 

 

На основу члана 13. Статута Јавног комуналног предузећа ''Моравац'' Мрчајевци Надзорни одбор је на својој седници одржаној 27.07.2017. године донео:

 

 

 

О  Д  Л  У  К  У

којом у потпуности усваја

 

Извештај о реализацији Програма пословања

за период од 01.01.2017. до 30.06.2017.године

 

 

MРЧАЈЕВЦИ, ЈУЛ 2017. ГОДИНЕ

 

 

                                                                                             Председник

                    Надзорног одбора

                 Слободан Илић

Одлука о ценама услуга за извођење радова на одржћавању Општинских и некатегоризованих путева, одводних јаркова и водотока II реда на терииторији града Чачка

ОДЛУКА

САГЛАСНОТ

На основу члана 13. Статута Јавног комуналног предузећа ''Моравац'' Мрчајевци Надзорни одбор је на својој седници одржаној 27.04.2017. године донео:

 

О  Д  Л  У  К  У

којом у потпуности усваја

Извештај о реализацији Програма пословања

за период од 01.01.2017. до 31.03.2017.године

 

МРЧАЈЕВЦИ, АПРИЛ 2017. ГОДИНЕ

 

                                                                                           Председник

                    Надзорног одбора

                 Слободан Илић

На основу:  Законао комуналним делатностима ( „Сл. гласник Р.С.“,бр. 88/2011 и 104/2016);Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа  „Моравац“ Мрчајевци са Законом о јавним предузећима („Сл. лист града Чачка“,бр. 22/2016 ), која је уписана у регистар Агенције за привредне регистре решењем број БД 7865/2015 од 04.02.2015; Одлукeо буџету града Чачка за 2017. годину („Сл. лист града Чачка“,бр. 25/2016); Одлуке о условима за држање и заштиту домаћих животиња на територији града Чачка ( Сл.лист града Чачка, број 23/2012); Одлуке Скупштине града о усвајању Програма пословања ЈКП ''Моравац'' Мрчајевци која је донета 26.01.2017. годинена седници одржаној 26. Јануара године донео је:

 

ОДЛУКУ

О ЦЕНАМА УСЛУГА У 2017

 

За извођење радова на одржавању општинских и некатегорисаних путева, одводних јаркова и водотока IIреда,

 на територији Града Чачка

 

ПРЕУЗМИТЕ ОДЛУКУ

Go to top
Designed by Studio NO.1